นโยบายความเป็นส่วนตัว (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เว็บไซต์ yourconnect.com

    เว็บไซต์ yourconnect.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้งาน Cookies

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

      ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ yourconnect.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ yourconnect.com ต่อไปโดยท่าน สามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ yourconnect.com ในหน้าเว็บ https://www.yourconnect.com​