ข้อตกลงในการใช้บริการ

Terms of Use

ข้อตกลงในการใช้บริการ

   ข้อตกลงการใช้บริการพื้นที่โฮสติ้งนี้ เกิดขึ้นระหว่าง “บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด”, ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ในที่นี้เรียกว่า “ยัวร์คอนเน็ค” และบุคคล หรือ นิติบุคคล ผู้ซึ่งกรอกแบบฟอร์มและสั่งซื้อบริการหรือขอใบเสนอราคา จากยัวร์คอนเน็ค ในที่นี้เรียกว่า “ลูกค้า” ข้อตกลงนี้ควบคุมดูแลการใช้งานของลูกค้าต่อบริการพื้นที่โฮสติ้งของยัวร์คอนเน็ค

   การกระทำใด ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่ถูกตรวจพบบนหน้าเว็บไซต์ของลูกค้า จะส่งผลให้เว็บไซต์นั้น ๆ ถูกระงับการให้บริการทันที โดยอ้างถึง พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นภายใต้ราชอาณาจักรไทย รวมถึงที่เป็นสากล

   การใช้บริการใด ๆ ของยัวร์คอนเน็ค เป็นไปภายใต้การยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ (Terms of Use) และตามข้อตกลงอื่นใดตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ต่อไปในข้อตกลงนี้ “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”, “ของพวกเรา” จะเป็นการอ้างอิงถึง “ยัวร์คอนเน็ค” และ “คุณ”, “ของคุณ”, “พวกเขา”, “ของพวกเขา” “ผู้ใช้”, “ผู้ใช้บริการ” จะเป็นการอ้างอิงถึง “ลูกค้าของยัวร์คอนเน็ค”

   ลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการพื้นที่โฮสติ้งกับ “บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด” ต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

** ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด เท่านั้น **

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

    ยัวร์คอนเน็ค ให้บริการโฮสติ้ง รวมถึง VPS, Cloud, SSL Certificates, License และ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์, เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว และ/หรือ ลบแอ็คเคาท์ของผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลง หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงด้านล่างนี้ ขณะที่แอ็คเคาท์ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว การคิดค่าบริการของผู้ใช้ยังคงดำเนินต่อไป

    ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากแอ็คเคาท์ของผู้ใช้เอง หรือถูกกระทำโดยผู้ถือครองแอ็คเคาท์ของผู้ใช้ หากพบว่ามีการล่วงละเมิดต่อระบบรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ หรือ โฮสติ้ง (Shared Hosting), หรือ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Colocation) ผู้ถือครองแอ็คเคาท์จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงการส่งสแปมอีเมล์ ยัวร์คอนเน็คไม่มีนโยบายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากค่าเริ่มต้นของระบบปฎิบัติการ

    เราจะดำเนินการติดตั้งบริการให้กับผู้ใช้หลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินและมีการตรวจสอบยอดเงินหรือหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการให้อีเมล์ติดต่อที่ถูกต้องแก่เราในตอนที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ หากตรวจพบการละเมิดการใช้งาน และ/หรือ เราจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ใช้บริการ เราจะติดต่อผู้ใช้บริการที่อีเมล์ผู้ติดต่อในฐานข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ ดังนั้น จึงสำคัญมากที่ผู้ใช้บริการจะต้องแน่ใจว่าอีเมล์ดังกล่าวเป็นอีเมล์ที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน และมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา

    ผู้ใช้บริการควรแจ้งยืนยันการชำระเงินเพื่อเป็นการเปิดใช้งานคำสั่งซื้อ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทำการเก็บรักษาอีเมล์ฉบับแรกซึ่งถูกส่งไปให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการแจ้ง User และ Password ซึ่งผู้ใช้บริการควรเก็บรักษาให้ดี โดยการใช้ข้อมูลเหล่านี้ ยัวร์คอนเน็คจะสามารถให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน รวมถึงในเรื่องข้อมูลการใช้งานด้านต่างๆ เป็นต้น

    กรณีที่ผู้ใช้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมไว้กับยัวร์คอนเน็ค ผู้ใช้บริการจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงกันกับข้อมูลโดเมนของผู้ใช้บริการ ยัวร์คอนเน็คจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อโดเมนเนมที่หมดอายุไปเนื่องจากข้อมูลติดต่อไม่สามารถใช้งานได้ หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับใช้ในการติดต่อ ผู้ใช้บริการควรติดต่อให้ข้อมูลใหม่กับเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางอีเมล์ การให้ข้อมูลติดต่อที่ผิดพลาดกับเจ้าหน้าที่ จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ใช้บริการได้ อาจส่งผลให้แอ็คเคาท์ของผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการ

    ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าบริการให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ในการแจ้งค่าบริการ หากทางยัวร์คอนเน็คยังไม่ได้รับการชำระค่าบริการ หรือยังไม่มีการยืนยันค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ภายใน 2 วัน นับจากวันครบกำหนด ยัวร์คอนเน็คจะทำการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการชำระค่าบริการและการยืนยันการชำระค่าบริการ หากยังไม่มีการยืนยันการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการหลังจากวันครบกำหนดชำระค่าบริการ 5 วัน ยัวร์คอนเน็คจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการชำระค่าบริการล่าช้า และหลังจากวันครบกำหนดชำระค่าบริการ 7 วัน ยัวร์คอนเน็คจะทำการลบข้อมูลของท่านออกจากเซิร์ฟเวอร์อย่างถาวร

    การชำระค่าบริการผิดพลาด รวมถึงการชำระค่าบริการซ้ำ หรือการชำระค่าบริการเกินจากยอดที่เรียกเก็บ ไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ แต่ผู้ใช้บริการสามารถนำไปหักลบกับค่าบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยจะต้องเป็นค่าบริการของ account นั้น ๆ เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ account อื่นได้

    เมื่อมีการยกเลิกการใช้งาน account (โดยการยกเลิกผ่านทาง client area) ใบแจ้งค่าบริการจะไม่ถูกจัดทำขึ้นอีกต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการโฮสติ้ง ของผู้ใช้ (รวมถึง ไฟล์ / ดาต้าเบส/ อีเมล์ ฯลฯ) จะถูกลบออกโดยถาวร ค่าบริการตามใบแจ้งที่ถูกชำระเข้ามาก่อนที่จะมีการยกเลิก account จะไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ และไม่คำนึงถึงระยะเวลาระหว่างในการชำระค่าบริการตามใบแจ้งและการยกเลิก account ยัวร์คอนเน็คขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบ account ของผู้ใช้บริการออกอย่างถาวร โดยไม่มีการเรียกคืนข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ในการยกเลิกการลงทะเบียนการชำระผ่าน PayPal ผู้ใช้จะต้องทำการยกเลิกด้วยตนเอง ยัวร์คอนเน็คจะไม่ทำการยกเลิกให้กับผู้ใช้บริการ

    สำหรับบริการโฮสติ้ง, VPS, Cloud และ Colocation ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกบริการล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วัน ก่อนถึงรอบระยะเวลาการชำระค่าบริการครั้งใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการขอลดหรือเพิ่มการใช้บริการใดๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล์ หรือ Ticket ก่อนถึงรอบค่าบริการใหม่ มิฉะนั้น ลูกค้าอาจต้องเสียค่าบริการสำหรับรอบค่าบริการถัดไป ลูกค้ามีหน้าที่ต้องสำรองข้อมูลต่าง ๆ ในเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง และยัวร์คอนเน็คจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าออก นับจากวันที่ครบกำหนดการใช้บริการ

    การขอคืนค่าบริการจะต้องแจ้งให้ยัวร์คอนเน็คทราบภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มใช้บริการ หากการขอคืนค่าบริการนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ ลูกค้าตกลงที่จะถูกหักยอดเงินจำนวน 10% จากจำนวนค่าบริการที่ขอเรียกคืน

    ทีมงานย้ายข้อมูลของเราจะให้ความช่วยเหลือในการย้ายข้อมูลของผู้ใช้บริการมาที่โฮสติ้งของเราอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็แล้วแต่ การย้ายข้อมูลนี้เป็นเสมือนบริการเสริมให้กับผู้ใช้บริการ ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความเป็นไปได้ หรือระยะเวลาในการดำเนินการย้าย แต่ละผู้ให้บริการมีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน และรูปแบบการเก็บข้อมูลของบางโฮสติ้งอาจไม่เข้ากันหรือมีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยต่อการย้ายข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมด ทั้งนี้ยัวร์คอนเน็คจะพยายามสุดความสามารถในการดำเนินการ แต่ในบางกรณีเราอาจไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ในการย้ายข้อมูลมาจากโฮสติ้งเก่า

    ยัวร์คอนเน็คจะทำการย้ายข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าบริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้เริ่มใช้บริการ หากพ้นระยะเวลา 30 วันแล้ว ทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ โดยผู้ใช้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทราบราคาได้

    “เนื้อหา” ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในส่วนของไฟล์ และดาต้าเบส ต้องเป็นไปตามนโยบายการให้บริการ “AUP” การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้เกิดการระงับการให้บริการ และหากยังคงไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ถูกระงับการให้บริการ Account ของผู้ใช้จะถูกลบออกจาก Server อย่างถาวร โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

    การบริการทั้งหมดที่ถูกให้โดย ยัวร์คอนเน็ค เป็นบริการที่ถูกกฏหมายทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันมิให้เกิดการใช้งานอย่างไม่ถูกกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ Server ของยัวร์คอนเน็ค

    การใช้บริการของเราเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งต้องห้าม รวมไปถึงการคัดลอกดนตรี หนังสือ รูปภาพ รูปถ่าย หรือ งานที่มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วย การเสนอขายสินค้าปลอมแปลงจากสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า การประทุษร้ายล่วงละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การเข้าถึงเนื้อหาวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลให้มีการลบ account ของผู้ใช้งานออกทันที หากผู้ใช้พบว่าลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้กำลังถูกล่วงละเมิด หรือปลอมแปลงดังข้างต้น กรุณาอีเมล์หาเราที่ abuse@yourconnect.com พร้อมข้อมูลต่าง ๆ ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของใบอนุญาต เราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Shared Server และ Reseller Server

 • Topsites
 • IRC Scripts/Bots
 • Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers
 • Pirated Software/Warez
 • Image Hosting Scripts (similar to Photobucket or Tinypic)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites
 • IP Scanners
 • Bruteforce Programs/Scripts/Applications
 • Mail Bombers/Spam Scripts
 • Banner-Ad services (commercial banner ad rotation)
 • File Dump/Mirror Scripts (similar to rapidshare)
 • Audio/Video Streaming (more than one or two streams)
 • Escrow/Bank Debentures
 • High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
 • Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
 • Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
 • Prime Banks Programs
 • Lottery Sites
 • MUDs/RPGs/PPBGs
 • Hateful/Racist/Harassment oriented sites
 • Hacker focused sites/archives/programs
 • Sites promoting illegal activities
 • Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
 • Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
 • Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com)
 • Mailer Pro/Commercial News Latter/Mailing Scripts or Program
 • Customers are also prohibited from running Bulk E-mailing, Unsolicited E-mailing, Newsgroup Spamming, Pornographic Content, Illegal Content, Copyright Infringement, Trademark Infringement, Warez, Cracks, and Software Serial Numbers, Audio or video streaming, Phishing, Fraud, Spam, Gambling, Arcade Gaming, FREE hosting Services, FREE download/upload services, Nulled Scripts, File Hosting, Proxy, Torrent-flux or similar, Rapid-leech or similar websites

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Dedicated Server และ VPS

 • IRCD (irc servers)
 • IRC Scripts/Bots
 • Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers
 • Pirated Software/Warez
 • IP Scanners
 • Bruteforce Programs/Scripts/Applications
 • Mail Bombers/spam Scripts
 • Escrow
 • High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
 • Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
 • Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
 • Prime Banks Programs
 • Lottery Sites
 • Hateful/Racist/Harassment oriented sites
 • Hacker focused sites/archives/programs
 • Sites promoting illegal activities
 • Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
 • Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
 • Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com) Mailer Pro

    บริการต่าง ๆ ของยัวร์คอนเน็ค ไม่ว่าจะเป็น shared hosting, vps , cloud และ colocation รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบเน็ตเวิร์ค และอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์ค เป็นการใช้งานที่ได้รับอนุญาตแล้ว ระบบอาจทำการตรวจสอบการใช้งานด้วยจุดประสงค์ด้านกฏหมาย รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานได้รับอนุญาตเพื่อทำการจัดการระบบ ความสะดวกในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ในระหว่างการสังเกตุการณ์ ข้อมูลอาจจะถูกตรวจสอบ บันทึก คัดลอก หรือถูกใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตแล้ว การใช้งานระบบของยัวร์คอนเน็คเป็นความยินยอมที่จะให้มีการสังเกตุการณ์เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้

    เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการให้บริการแก่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่นใดที่เป็นสิ่งหยาบโลน ข่มขู่ ผิดกฏหมาย หรือล่วงละเมิดต่อข้อตกลงในการใช้บริการในทางใด อาจทำให้ account ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งาน หรือถูกลบออกจาก server โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    หากไม่มีการตอบกลับอีเมล์แจ้งเรื่องการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องจากเราภายใน 24 ชั่วโมง อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานอย่างถาวร เรื่องราวร้องเรียนทั้งหมดต้องถูกแจ้งผ่านทางอีเมล์หรือ Ticket และมีการตอบรับภายใน 24 ชั่วโมง

    หากมีข้อสงสัยใด ๆ ในเรื่องของการยอมรับการให้บริการ กรุณาติดต่อเราที่ abuse@yourconnect.com เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

    เว็บไซต์ใดที่ตรวจสอบพบมีภาพอนาจารของเด็ก หรือมีลิ้งค์ไปสู่ภาพอนาจารของเด็ก จะถูกระงับการใช้งานทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    สำหรับผู้ใช้บริการ Reseller : เราจะทำการระงับการให้บริการเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวเป็นการชั่วคราวก่อน และจะทำการแจ้งให้ทราบ เพื่อที่คุณอาจจะทำการลบ Account ดังกล่าวด้วยตนเอง แต่เรายังคงมีการตรวจสอบอยู่ต่อไป หากยังพบว่ายังคงมีเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ Reseller Account ของคุณ ทางยัวร์คอนเน็คจะทำการลบ account ดังกล่าวนั้นออกทันที

    สำหรับผู้ใช้บริการโดยตรง : บริการที่ท่านใช้งานอยู่จะถูกระงับทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    การล่วงละเมิดดังกล่าวจะถูกรายงานต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมายอย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะให้แน่ใจว่าสคริปต์ หรือ โปรแกรม ต่าง ๆ ที่นำมาติดตั้งภายใต้ account ของผู้ใช้มีความปลอดภัย และการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม หากเป็นไปได้ให้ตั้งค่าการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ทั้งหมดไว้เป็น 755 หรือ ให้มีข้อจำกัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Account ของผู้ใช้เอง

    8.1 อนุญาตให้มีการส่งอีเมล์ออกต่อโดเมนเนมได้สูงสุด 180 ฉบับต่อชั่วโมง ทั้งนี้รวมในส่วน CC และ BCC ด้วย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) การจำกัดนี้รวมไปถึงการใช้งาน Mailman ด้วย หากคุณมีการส่งอีเมล์ออกมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้นี้ภายใน 1 ชั่วโมง อีเมล์ส่วนใหญ่จะถูกตีกลับมาหาผู้ส่งพร้อมแจ้งข้อผิดพลาดว่าไม่สามารถส่งอีเมล์หาผู้รับได้ Server ถูกจำกัดการเชื่อมต่อการใช้งาน mail server ไว้ทั้งสิ้น 90 ครั้งต่อหนึ่งชื่ออีเมล์ (การเชื่อมต่อ mail server ในที่นี้หมายความรวมถึง การเช็คอีเมล์ การรับ-ส่งอีเมล์ ทั้งในส่วนของ POP3 เช่น MS Outlook, Thunderbird และเว็บเบสอีเมล์ หรือการเช็คอีเมล์ผ่านหน้าเว็บไซต์) หากมีการเชื่อมต่อดังกล่าวจากอีเมล์ชื่อหนึ่ง ๆ เกินกว่า 90 ครั้งในหนึ่งชั่วโมง โดเมนเนมดังกล่าวจะถูกบล็อคจาก Server โดยอัตโนมัติ และส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานอีเมล์รวมถึงเข้าหน้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ได้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กรุณาหยุดใช้งานประมาณหนึ่งชั่วโมง และ Server จะทำการปลดบล็อคให้โดยอัตโนมัติ หรือผู้ใช้สามารถแจ้งให้ยัวร์คอนเน็คทำการปลดบล็อคให้ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว กรุณาปิดระบบการตรวจสอบอีเมล์อัตโนมัติ หรืออย่างน้อยตั้งค่าการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเอาไว้ ให้ตรวจสอบไม่น้อยกว่าทุก ๆ 5 นาที

    8.2 กฏการใช้ mailing list – mailing list ใด ๆ ที่มีจำนวนอีเมล์แอ็ดเดรสมากกว่า 1,000 Address เราจะขอให้ลูกค้าใช้งานเป็นแบบ VPS, Cloud หรือ Colocation

    8.2.1 เมื่อใดก็ตามที่คุณส่งข้อความ ไม่ว่า email list ของคุณจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม คุณต้องจำกัดปริมาณการส่งออกไว้ เราแนะนำให้คุณ throttle ให้เหลือการส่งอีเมล์ 1 ครั้งต่อทุก ๆ 24 วินาที (การส่ง 1 ครั้งต่อทุก ๆ 24 วินาที จะทำให้ได้การส่งอีเมล์ 150 ฉบับภายใน 1 ชั่วโมง ทำให้คุณมีการส่งอีเมล์ต่ำกว่าข้อจำกัดการส่งอีเมล์ออก 180 ฉบับต่อชั่วโมง) หากโปรแกรม mailing list ของคุณ ไม่อนุญาตให้คุณจำกัดปริมาณส่งออก คุณควรจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้งาน

    8.2.2 ข้อสำคัญ : ถ้าคุณไม่ทำการจำกัดปริมาณการส่งออกอีเมล์ และพยายามที่จะส่งอีเมล์จำนวน 180 ฉบับ sever จะพยายามส่งอีเมล์ทั้งหมด 180 ฉบับใน 1 วินาที ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในระบบ Shared server สิ่งนี้จะส่งผลให้ Server มีการทำงานหนัก และทั้ง server มีการทำงานช้าลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเว็บไซต์ของคุณจนกว่าการส่งอีเมล์ออกจะเสร็จสิ้น เป็นหน้าที่ของเราที่จะดูแลรักษา server ไม่ให้เผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าว หรือมีการทำงานช้าลง ผู้ใดก็ตามที่เป็นเหตุให้ server มีการทำงานหนัก จะต้องถูกระงับการให้บริการชั่วคราว และการดำเนินการดังกล่าวจะถูกยุติลง หากคุณเลือกที่จะไม่จำกัดปริมาณการส่งอีเมล์ออก คุณจะถูกระงับการให้บริการ หรือถูกยกเลิกการให้บริการอันเนื่องมาจากการทำให้ server ทำงานหนัก

    8.2.3 การทำรายการจะต้องเป็นลักษณะ Double Opt-In นั่นหมายถึงว่า ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว หรือรับข้อความอีเมล์ด้านการตลาดอื่นๆ ด้วยความต้องการอย่างแท้จริง และมีการยืนยันว่าอีเมล์ดังกล่าวที่สมัครเป็นความต้องการของผู้สมัครอย่างแน่นอน การยืนยันนั้นเกิดขึ้นโดยการตอบกลับอีเมล์ที่ถูกส่งเข้ามาหาเจ้าของอีเมล์นั้น ๆ วิธี Double Opt-In นี้ เป็นการกำจัดโอกาสที่จะมีใครบางคนนำอีเมล์ของเราไปใช้ลงทะเบียนโดยที่เราไม่ต้องการ เราไม่อนุญาตให้คุณส่งอีเมล์เป็นลักษณะ mailing list จากอีเมล์ที่คุณได้รับมาหรือมีการซื้อมา การกระทำดังกล่าวนี้ จะถูกพิจารณาว่าเป็นการส่งสแหม และอาจส่งผลให้มีการลบ account ที่มีการละเมิดกฎหมายนี้

    8.2.4 อีเมล์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่ถูกส่งออกไป จะส่งผลให้มีการระงับการให้บริการ หรือลบแอ็คเคาท์ที่มีการละเมิดกฎหมายออกไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    8.2.5 ไม่อนุญาตให้ส่งอีเมล์โดยไม่ผ่าน SMTP อีเมล์ใดๆ ก็ตามควรถูกส่งผ่าน local mail server/MTA เพื่อเป็นการส่งออกจาก Server และไม่ส่งออกโดยใช้สคริปต์

    สำหรับผู้ใช้งาน Dedicated Server, VPS หรือ Colocation จะไม่ถูกจำกัดการใช้งานอีเมล์ อย่างไรก็ตาม หากเราได้รับรายงานเรื่องการส่งสแปมเมล์ เราจะติดต่อคุณ และ/หรือ ระงับการใช้งาน Mail Server ของคุณ

    8.3 การใช้งานในทางที่ผิด (สำหรับลูกค้า Dedicated, VPS และ Colocation เท่านั้น) ยัวร์คอนเน็คสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการส่งอีเมล์จาก Server ใด ๆ ก็ตามที่อยู่บน Network ของเรา หากถูกทำให้เชื่อว่า มีความเกี่ยวข้องกับการส่งสแปม (SPAM) หรือ สปิม (SPIM : Messaging SPAM) รวมไปถึงการสนับสนุนในการส่งสแปม เช่น เว็บไซต์ที่รับจ้างส่งสแปม เป็นต้น ยัวร์คอนเน็คจะทำการกระทำดังกล่าวต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้ในแล้วแต่กรณี

     Abuse Ticket ให้บริการเหมือนเป็นการแจ้งให้ทราบว่า แผนกเรื่องร้องเรียนของเราได้รับรายงานว่ามีการล่วงละเมิดออกมาจาก Server ของเรา เราต้องการให้ลูกค้าตอบรับหัวข้อเรื่องร้องเรียนทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมงนับจากหัวข้อร้องเรียนถูกเปิดขึ้น หากไม่มีการตอบรับภายใน 48 ชั่วโมงนับจากหัวข้อเรื่องร้องเรียนถูกเปิด หรือ Server ถูกกำหนดว่ามีการกระทำล่วงละเมิดร้ายแรง เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการกรองหรือไม่ให้ใช้งาน Port หรือ IPs ที่เข้ามาที่ server เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการตอบกลับ

    – หากไม่มีการตอบกลับภายใน 5 วัน นับจากวันที่หัวข้อเรื่องร้องเรียนถูกเปิด อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานทั้งหมดจนกระทั่งจะได้รับการตอบกลับ

    – การละเลยจนทำให้เกิดการล่วงละเมิดจาก Server ของลูกค้า อาจนำไปสู่การปิดการใช้งาน หรือถูกมองว่าเป็น Blacklist และบาง Blacklist ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการปลดออก

    ยัวร์คอนเน็คขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งแอ็คเคาท์ถูกปรับ หรือระงับการให้บริการ อันเนื่องมาจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด หากไอพีใดถูกทำให้ติด blacklist จากการถูกรายงานเป็นจำนวนมาก ยัวร์คอนเน็คขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับ และลบ account ออกจาก server ทันที

การแจ้งข้อประนีประนอม : หากแผนกรับเรื่องร้องเรียนของเราได้รับแจ้งรายงานการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ Server เราจะเสนอทางเลือกให้ดังต่อไปนี้

 • เรายังคงให้ลูกค้าสามารถ login เข้าถึง Server ได้ และทำการแก้ไขในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแผนกรับเรื่องร้องเรียนของเรา
 • เสนอให้ทำการลงระบบปฎิบัติการใหม่ และตั้งค่าต่าง ๆ ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น
 • หากลูกค้าไม่รับข้อเสนอในการลงระบบปฎิบัติการใหม่ ยัวร์คอนเน็คอาจเสนอให้ทำการแก้ไขข้อมูลบน Server ด้วยตนเอง จะมีการประเมินค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และชำระก่อนการดำเนินการใด ๆ
 • หากลูกค้ามีข้อโต้แย้งเรื่องข้อร้องเรียนการล่วงละเมิดความปลอดภัย หรือค่าปรับใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการรายงานการล่วงละเมิดความปลอดภัย หรือการติดแบล็คลิส ลูกค้าต้องให้คำอธิบายแก่ยัวร์คอนเน็คผ่านระบบ ticket ภายใน 10 วันนับจากวันที่ ticket ถูกเปิดขึ้น

    บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด ยึดถือข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง และจะตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้รับมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ยัวร์คอนเน็คขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบนี้

ข้อปฎิบัติต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในแล้วแต่กรณี :

 • หัวข้อการร้องเรียนจะถูกเปิดขึ้นเพื่อเป็นการเตือนผู้ใช้บริการ และให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง
 • หากยังไม่มีการตอบรับใด ๆ จากลูกค้าภายหลังจาก 48 ชั่วโมง จะไม่สามารถเชื่อมต่อ IP Address จาก DMCA ในระดับ Network ได้ ณ เวลานี้ ยัวร์คอนเน็คขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
 • หลังจาก 72 ชั่วโมง และยังไม่มีการแก้ไขปัญหา บริการต่าง ๆ บน Server จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
 • หลังจาก 7 วัน นับจากวันที่ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และปัญหาการล่วงละเมิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข จะถูกเรียกเก็บค่าปรับ 10,000 บาท ข้อมูลทั้งหมดและถูกกำจัดออกทันทีหลังจากวันแจ้งยกเลิก

    ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าใช้งานแบนด์วิธเกินที่เกิดขึ้นก่อนถึงรอบชำระค่าบริการ ค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บจะอยู่ในอัตรา 300 บาท ต่อ 10GB. ต่อปี ยัวร์คอนเน็คขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว แก่ผู้ที่ไม่ชำระค่าเรียกเก็บภายใน 15 วัน ยัวร์คอนเน็คไม่รับผิดชอบต่อแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากบริการของลูกค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ หากคาดหมายว่าจะมีการใช้งานแบนด์วิธเกินจาก ลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าบริการเพิ่มแบนด์วิธภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

    การสำรองข้อมูลของ hosting จะแบ่งออกตามแต่ละรูปแบบบริการที่ใช้งาน และแบ่งเป็นแบบรายวัน และรายเดือน

 • การสำรองข้อมูลแบบรายวัน จะทำงานช่วงเวลา 02.00 น.ของแต่ละวัน
 • การสำรองข้อมูลแบบรายเดือน จะทำงานช่วงเวลา 00.10 น.ของวันที่ 1, 7, 14, 21 ของแต่ละเดือน

    ข้อมูลที่ถูกสำรองจะเขียนทับไฟล์ข้อมูลที่สำรองไว้ก่อนหน้านี้ และการสำรองข้อมูลแต่ละแบบจะถูกเก็บไว้ดังนี้

 • รายวัน 7-14 ครั้ง ( 7-14 วัน )
 • รายเดือน 3 ครั้ง ( 1 เดือน แต่ไม่เกิน 1 เดือนครึ่ง )

    ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำงานไปพร้อมกันกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ 2 เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีเกิดความเสียหายกับ Hardware ในบริการ Hosting ทั้งหมด

    ** บริการสำรองข้อมูลนี้เป็นเหมือนบริการเสริมที่เพิ่มเติมให้กับลูกค้า

    บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อไฟล์หรือข้อมูลในแอ็คเคาท์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบเต็มที่ต่อไฟล์และข้อมูลที่เก็บไว้บน Server โดยการเก็บสำรองไว้ในที่ที่เหมาะสมด้วยตนเอง

    ลูกค้าจะได้รับการแนะนำให้เก็บสำรองข้อมูลไว้ในที่ที่นอกเหนือจาก Server เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บสำรองไว้ได้ ในกรณีการความผิดพลาดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ของ Server อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้เป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้น แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงแนะนำลูกค้าให้ทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และอีเมล์สำคัญ ๆ ไว้ด้วยตนเองด้วยส่วนหนึ่ง โดยเป็นต้นว่าเก็บไฟล์เว็บไซต์สำรองไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตนเอง หรือทำการส่งต่ออีเมล์ที่ใช้งานไปที่อีเมล์อื่น ๆ หรือใช้งานอีเมล์ผ่านโปรแกรม POP3 เช่น Outlook หรือ Thunderbird เป็นต้น

    พนักงานของเรายินดีให้ความช่วยเหลือการใช้งานโฮสติ้งอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ พฤติกรรมหยาบคายที่มีต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือรูปแบบการล่วงละเมิดใด ๆ จะไม่สามารถยอมรับได้ หากคุณแสดงพฤติกรรมหยาบคายต่อเจ้าหน้าที่ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือสิ้นสุดการใช้งานของคุณ หากคุณรู้สึกได้ว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดของเรามีพฤติกรรมหยาบคายต่อคุณ กรุณาติดต่อร้องเรียนเราได้พร้อมข้อพิสูจน์

    สำหรับบริการ webhosting ยัวร์คอนเน็ครับประกันการคืนเงินภายใน 30 วัน หากลูกค้าไม่พอใจในการใช้งานโฮสติ้งของเรา สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายละเอียดการใช้งาน โดยทางยัวร์คอนเน็คจะคืนค่าบริการให้เต็มจำนวน (ทั้งนี้หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน ยัวร์คอนเน็คจะหักยอดค่าธรรมเนียมออกจากยอดเงินที่โอนคืน)

การรับประกันการคืนเงินจะสิ้นสุดเมื่อ :

 • ลูกค้าทำผิดเงือนไขการใช้บริการ
 • ลูกค้ามีการใช้งานทรัพยากรของ Server มากกว่า 25% ในช่วงระหว่าง 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายละเอียดการใช้งาน
 • เป็นลูกค้าเก่า และ/หรือ เคยใช้บริการกับยัวร์คอนเน็คมากแล้วก่อนหน้านี้

    สำหรับบริการ Colocation ยัวร์คอนเน็ครับประกันการคืนเงินภายใน 3 วัน หากลูกค้าไม่พอใจในการใชบริการ colocation ของเรา สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มวางเครื่อง Server กับยัวร์คอนเน็ค โดยทางยัวร์คอนเน็คจะคืนค่าบริการให้เต็มจำนวน (ทั้งนี้หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน ยัวร์คอนเน็คจะหักยอดค่าธรรมเนียมออกจากยอดเงินที่โอนคืน)

การรับประกันการคืนเงินจะสิ้นสุดเมื่อ :

 • ลูกค้าทำผิดเงือนไขการใช้บริการ
 • เป็นลูกค้าเก่า และ/หรือ เคยใช้บริการกับบริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด มาแล้วก่อนหน้านี้

    สำหรับบริการ Dedicated Server บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด ไม่มีนโยบายคืนค่าบริการ อันเนื่องมาจากนโยบายของ Datacenter

    เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจะขอความร่วมมือกับลูกค้า มิให้เปิดเผยรหัสผ่านของอีเมล์/โฮสติ้ง/ftp แก่ผู้ใด ในกรณีที่คุณได้รับ username และ password จากพนักงานของเรา เราแนะนำให้คุณทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที และควรเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดของคุณทุก ๆ 30 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของคุณ

    บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของแพคเกจได้ทุกเมื่อ ซึ่งรวมไปถึง ขนาดของพื้นที่, แบนด์วิธ, ข้อจำกัดในการใช้ CPU/RAM เป็นต้น

    ในกรณีที่มีการลุกล้ำกับความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ค เราจะดำเนินการทันทีกับ Hosting Account ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการต่อไปนี้ :

 • Run stand-alone, unattended server-side processes at any point in time on the server. This includes any and all daemons, such as IRCD.
 • ใช้งาน web spider หรือ indexer ใด ๆ ก็ตาม (รวมถึง Google Cash / Ad Spy) บนเซิฟเวอร์รวม
 • ใช้งานซอฟแวร์ใด ๆ ก็ตามที่ทำงานร่วมกับ IRC Network
 • ใช้งาน Bit Torrent หรือ Tracker หรือ Client คุณอาจจะสามารถทำลิ้งค์ไปหาเว็บไซต์ Torrent ที่ถูกกฏหมายได้ แต่ไม่สามารถใช้งานพื้นที่เว็บไซต์หรือเก็บไฟล์ Torrent ไว้บนเซิฟเวอร์ได้
 • เข้าร่วมการกระทำเกี่ยวกับ file-sharing/peer-to-peer
 • เปิดใช้งานเกมส์เซิฟเวอร์ เช่น counter-strike, half-life, battlefield1942 เป็นต้น
 • Run cron entries with intervals of less than 15 minutes When using PHP include functions for including a local file, include the local file rather than the URL. Instead of include (“http://yourdomain.com/include.php”) use include(“include.php”)

    การใช้งานมากกว่า 149,999 inodes ของแต่ละ account ระบบอัตโนมัติจะระงับการสร้างไฟล์ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ในทันที และหากยังไม่มีการแก้ไขใด ๆ จะส่งผลให้ถูกระงับการใช้งานเป็นการชั่วคราว 

    ส่วน account ที่มีการใช้งานมากเกินกว่า 74,999 inodes จะถูกนำออกจากระบบสำรองข้อมูลของเราโดยอัตโนมัติ

    อย่างไรก็ตามแอ็คเคาท์ที่มีการสร้างและลบไฟล์จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นเหตุให้ไฟล์ระบบเสียหาย อาจถูกจับตามอง และ/หรือ ระงับการให้บริการชั่วคราว สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการใช้งาน inodes มากเกินไป อาจเนื่องมาจากผู้ใช้งานตั้งค่า catchall address เอาไว้ และไม่เคยตรวจสอบ inbox ของแอ็คเคาท์หลัก เมื่อเวลาผ่านไป ข้อความจำนวนมากเป็นพันฉบับ หรือมากกว่านั้น ได้ถูกเก็บไว้ จนกระทั่งมาให้การใช้งาน inodes ของแอ็คเคาท์เกินจำกัด เพื่อทำการเลิกใช้งานเมล์บ็อกซ์หลัก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ล็อคอินเข้าไปในส่วน cPanel ของแอ็คเคาท์ ไปที่ส่วน “Mail”, เลือกที่ “Default Address” ในส่วน “Set Default Address” เลือกข้อ Discard with error to sender (at SMTP time) และใส่ :fail: No Such User Here ในช่องว่าง และกดปุ่ม Change

    ไม่อนุญาตให้ใช้งาน CGI Script ร่วมกันกับโดเมนที่ไม่ได้ใช้บริการโฮสติ้งกับยัวร์คอนเน็ค สคริปต์ CGI ใด ๆ ก็ตามที่มีผลกระทบต่อเซิฟเวอร์ หรือ ระบบ Network จะถูกปิดการใช้งานโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    ลูกค้ารายใดก็ตามที่ล่วงละเมิดนโยบายเรื่องปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลของบริษัท บริษัท ยัวร์คอนเน็ค สามารถลดจำนวนปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล หรือระงับการใช้งานชั่วคราว/สิ้นสุดการใช้งานแอ็คเคาท์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    อย่างน้อย 95% ของเว็บเพจของคุณทั้งที่เป็น HTML หรือ PHP ต้องถูกเชื่อมต่อกับไฟล์ซึ่งถูกเก็บไว้บนเซิฟเวอร์ของเรา พื้นที่ที่ใช้งานจะต้องไม่ถูกใช้ไปเพื่อการให้ผู้เยี่ยมชมทำการอัพโหลดฟรี หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก เว็บไซต์ที่มีการใช้งานพื้นที่ของเซิฟเวอร์ไปเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวจะต้องลบไฟล์เหล่านั้นออก มิฉะนั้นเราจะยกเลิกการใช้งานแอ็ดเค้าท์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่มีต่อธุรกิจของคุณผ่านการใช้บริการของเราโดยตรงหรือทางอ้อม รวมไปถึงข้อมูลสูญหายหรือถูกทำลาย อันเนื่องมาจากความล่าช้า downtimes หรือการแทรกแซงการให้บริการใด ๆ อันเนื่องมาจากยัวร์คอนเน็ค

    บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ก็ตามของลูกค้า และแอ็คเคาท์ของลูกค้า หากเป็นความต้องการด้านกฎหมายจากเจ้าหน้าที่

    บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จนกว่าจะได้รับการอนุญาตขึ้นอยู่ในแต่ละกรณี ยัวร์คอนเน็คขอสงวนสิทธิ์ในการนำลูกค้ามาใช้เพื่อการอ้างอิง การ อ้างอิงนี้จะไม่มีการระบุชื่อจนกว่าลูกค้าจะต้องตกลงที่จะให้สามารถเปิดเผยชื่อได้ การสื่อสารทั้งหมดจาก YourConnect และลูกค้าเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลเท่านั้น ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกอย่างหากมีการล่วงละเมิดข้อตกลงนี้ หรือส่งต่อข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลในที่สาธารณะด้วยตนเอง

    การยืนยันการใช้บริการของคุณหมายรวมถึงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิคส์ของคุณต่อเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ และเป็นความยินยอมของคุณตามข้อตกลงกับเรา คุณยินยอมที่จะให้เราส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิคส์ใด ๆ ก็ตามแก่คุณ ทั้งการแจ้งข่าว การรายงาน เอกสาร หรือบันทึกใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เราสามารถส่งการแจ้งเตือนแก่คุณผ่านทางอีเมล์ซึ่งคุณได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน การส่งข้อความแจ้งเตือนใด ๆ จากเราจะมีผลทันทีไม่ว่าผู้รับจะอ่านข้อความแจ้งเตือนนั้นหรือไม่ คุณสามารถยกเลิกการแจ้งเตือนอิเล็กทรอนิคส์ โดยการยกเลิกการใช้บริการของคุณ

    สัญญานี้ และข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ นโยบาย บทบาท และแนวทางปฏิบัติที่ถูกเขียนในเว็บไซต์ของเรา ให้ถือว่าเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและยัวร์คอนเน็ค และใช้แทนที่ข้อตกลงจากปากหรือที่ถูกเขียนขึ้นมาก่อนหน้านี้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการให้บริการ เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ตีความในลักษณะที่สอดคล้องต่อข้อกฎหมาย ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

    บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจจะมีการแจ้ง หรือไม่มีการแจ้งก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ใด ๆ ลูกค้าจะต้องคอยติดตามตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการอยู่เสมอ ปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกควบคุมตามข้อกำหนดในปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงความไม่รู้ใด ๆ

เงื่อนไขในการให้บริการโดเมนเนม

เงื่อนไขในการให้บริการโฮสติ้ง

เงื่อนไขในการให้บริการอีเมล