วงจรอายุของโดเมนเนม

Domain Name Life Cycle

รายละเอียดสถานะของวงจรอายุโดเมน

Available หรือ โดเมนว่าง สามารถจดทะเบียนได้

Registered หรือ โดเมนถูกจดทะเบียน

เมื่อโดเมนถูกจดทะเบียนแล้ว อายุของโดเมนจะอยู่จนถึง ณ วันที่ที่เลือกจดทะเบียนไว้ และโดเมนสามารถถูกนำไปใช้งานร่วมกับโฮสติ้ง เพื่อทำเว็บไซต์ หรือใช้งานอีเมล์ได้

Expired หรือ โดเมนหมดอายุ

เมื่อโดเมนหมดอายุ เว็บไซต์ และอีเมล์ ที่เป็นชื่อโดเมนนั้น ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าโดเมนจะถูกต่ออายุอีกครั้ง จึงจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

Redemption Grace Period หรือ ช่วงการไถ่ถอนชื่อโดเมน

เมื่อโดเมนอยู่ในช่วงการไถ่ถอนชื่อโดเมน นั่นหมายถึงว่า คุณไม่สามารถต่ออายุโดเมนได้ตามระบบปกติ และในช่วงนี้เว็บไซต์ และอีเมล์ ที่เป็นชื่อโดเมนนั้น ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้

Pending Deletion หรือ ช่วงรอลบชื่อโดเมน

เมื่อโดเมนอยู่ในช่วงรอลบชื่อออกจากระบบ นั่นหมายถึง โดเมนกำลังจะถูกปล่อยออกสู่สาธารณะเพื่อการจดทะเบียน ในช่วงสถานะดังกล่าวนี้ คุณไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้แล้ว โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน นับจากวันที่โดเมนเข้าสู่สถานะนี้

Released หรือ ช่วงปล่อยชื่อโดเมน

เมื่อโดเมนพ้นช่วงลบชื่อออกจากระบบ ชื่อโดเมนนั้น ๆ จะถูกปล่อยออกสู่สาธารณะ เปลี่ยนสถานะเป็น Available หรือ โดเมนว่างให้จดทะเบียนได้ คุณสามารถกลับมาจดทะเบียนชื่อที่คุณต้องการได้ตามปกติ และโดเมนจะเข้าสู่วงจรชีวิตของโดเมนเช่นเดิม

อย่างไรก็แล้วแต่ มีโอกาสที่ผู้อื่นจะจดทะเบียนชื่อโดเมนที่คุณต้องการไปได้เช่นกัน