เงื่อนไขการจดโดเมน .TH

Domain Name  .TH

เงื่อนไขการจดโดเมน .th และสิ่งที่ควรทราบ

หมวดหมู่ของโดเมน .th

โดเมนเนมในรูปของ .th แบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลัก ๆ ได้ 7 หมวดหมู่ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า โดเมนดังกล่าวนั้น จดทะเบียนในนามของบุคคล หรือองค์กร หรือหน่วยงานใด และจำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบในการจดทะเบียนโดเมนเนม

.ac.th

สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

เอกสารประกอบ : สำเนาหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา ตัวอย่างเอกสาร

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งฯ ได้ สามารถออกหนังสือรับรองโดยระบุใจความสำคัญดังนี้
     – หน่วยงานที่สังกัด
     – ที่ตั้งของสถานศึกษา
     – คำรับรองแจ้งการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
     – ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถานศึกษานั้นๆ 
พร้อมประทับตราสำคัญ
     – หนังสือรับรองขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ตัวอย่างเอกสาร

หมายเหตุ กรณีที่เป็นสถานศึกษาประเภทกวดวิชา จะต้องแสดงใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเท่านั้น

.co.th

สำหรับธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือ เครื่องหมายการค้า

เอกสารประกอบ :

กรณีจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อองค์กร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
     – หนังสือรับรองนิติบุคคล (ลงวันที่ไม่เกิน 60 วัน)
     – เอกสาร ทค.0401 หรือ พค.0401 (ทะเบียนการค้า)
     – เอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรณีจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อเครื่องหมายการค้า
     – หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนและออกโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
     – หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
     – หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม
     – หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง

.go.th

สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ

เอกสารประกอบ :

กรณีจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อส่วนราชการ
     – สำหรับส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด หรือจังหวัดเทียบเคียง 
ใช้หนังสือราชการแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
หรือโดยผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเอกสาร
     – สำหรับส่วนราชการท้องถิ่น ใช้หนังสือราชการแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน 
ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ ตัวอย่างเอกสาร

กรณีจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อโครงการ
     – หนังสือรับรองโครงการ ซึ่งประกอบใจความสำคัญดังนี้
          1. ชื่อโครงการ
          2. รายนามคณะกรรมการโครงการ
          3. วัตถุประสงค์โครงการ
          4. วันสิ้นสุดโครงการ
          5. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

.or.th

สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชน องค์กรอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม หรือ โครงการเพื่อสังคม

เอกสารประกอบ : หนังสือจัดตั้งองค์กรที่รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม 
หรือหนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

** หากไม่มีเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้แสดงเอกสารประกอบ 2 ฉบับดังต่อไปนี้
หนังสือรับรองที่ออกโดยประธานองค์กร ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร ดังนี้
     – ชื่อองค์กร
     – รายนามคณะกรรมการ
     – วัตถุประสงค์
     – ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ
     – กรณีขอจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อโครงการ ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
          1. ชื่อโครงการ
          2. รายนามคณะกรรมการโครงการ
          3. วัตถุประสงค์โครงการ
          4. ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ (ต้องกำหนดเป็นวันเดือนปี)

หนังสือรับรองจากองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ รับรองว่า มีองค์กรดังกล่าวอยู่จริง

.in.th

สำหรับบุคคลทั่วไป (รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย)

เอกสารประกอบ :

กรณีจดทะเบียนชื่อโดเมนในนามองค์กร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
     – เอกสารแสดงการจัดตั้งองค์กร
     – หนังสือแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้บริหารองค์กร และต้องมีใจความสำคัญดังนี้
          1. ชื่อโครงการ
          2. ที่อยู่และข้อมูลติดต่อ
          3. ชื่อโดเมน

กรณีจดทะเบียนชื่อโดเมนในนามบุุตคลทั่วไป (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
     – บัตรประจำตัวประชาชน
     – บัตรประจำตัวข้าราชการ
     – ใบอนุญาตขับรถ
     – หนังสือเดินทาง ออกโดยกระทรวงต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย

.mi.th

สำหรับหน่วยงานทางทหาร

เอกสารประกอบ : หนังสือรับรองจากกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตัวอย่างเอกสาร
** หน่วยงานภายใต้สังกัดและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกองบัญชาการกองทัพไทย สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .mi.th ได้

.net.th

สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

เอกสารประกอบ : ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

กรุณาตรวจสอบหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อโดยละเอียด

การย้ายโดเมน หรือการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมน

เมื่อโดเมนถูกย้ายเรียบร้อยแล้ว จะเป็นการต่ออายุจากเดิมเพิ่ม 1 ปี ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าโดเมนเนมก่อนการดำเนินการ ผู้มีความประสงค์จะย้ายโดเมน จำเป็นต้องออกเอกสารโดยใช้หัวกระดาษบริษัทหรือเอกสารของหน่วยงานนั้น ๆ ทำการออกเป็นเอกสาร เซ็นรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม และจัดส่งเป็นไฟล์แนบให้บริษัทผ่านทางอีเมล

ตรวจสอบตัวอย่างเอกสารสำหรับการย้ายโดเมน

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ควรทราบ